Thời hạn có giá trị của các loại chứng chỉ ngoại ngữ

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân:

– Tại Điều 3, khoản 2 đã quy định: “Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc ban hành.”

– Tại Điều 9, quy định chung về nội dung văn bằng, chứng chỉ bao gồm các thông tin sau: Tiêu đề; Tên văn bằng, chứng chỉ; Tên cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ; Họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; Năm tốt nghiệp của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ; Địa danh (tỉnh, thành phố nơi cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đặt trụ sở chính), ngày tháng năm cấp văn bằng, chứng chỉ; Tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.

Như vậy, nội dung thông tin được phép ghi trong các loại chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc ban hành không đề cập đến thông tin liên quan đến “thời hạn có giá trị” của chứng chỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *